Beckhamstatus – mer än fotbollVi får löpande många frågor kring möjligheten att få s k ”Beckham-status” i Spanien. Då handlar det inte om fotboll utan att få del av en mycket förmånlig skattemässig behandling i Spanien för den som uppfyller vissa krav. Den som uppfyller kraven betalar 24% i skatt på alla inkomster i Spanien upp till 600.000€/år. Inkomster utanför Spanien beskattas inte alls. Vissa nackdelar finns dock.

De krav som ska uppfyllas finns angivna i en lag som kallas Régimen Especial para Trabajadores Desplazados. Det är denna som i dagligt tal brukar kallas för ”Beckham-lagen”. Lagen är inte alldeles tydlig vad gäller vissa av kraven och det har därför utvecklats – och utvecklas fortfarande – en praxis baserad på denna. Allmänt sett är det dock fortfarande ett stort mått av bedömningar som görs av spanska skattemyndigheter i samband med prövningar om ”Beckham-status”. För den som vill ansöka om Beckham-status i Spanien är det därför viktigt med en professionell analys av den egna situationen.

Först och främst måste den som vill få ”Beckham-status” flytta till Spanien och bli skatteresident här genom att vistas i Spanien 183 dagar eller mer per kalenderår. Lagen innebär att man trots detta betraktas som icke-resident i skattehänseende.

Flytten till Spanien måste äga rum antingen p g a:

  • arbete i Spanien hos ett spanskt företag;

  • arbete hos företag i annat land med stationering i Spanien; eller

  • styrelseuppdrag i spanskt företag som innebär flytt hit.


Du får äga högst 25% av aktierna/andelarna i det aktuella företaget. Vidare måste flytten till Spanien ha skett på grund av arbetet eller styrelseuppdraget (”kausalitetskravet”). Här finns en del praxis och av denna framgår bl a att en viktig omständighet är att det inte får ha gått för lång tid mellan flytten och anställningens/styrelseuppdragets påbörjande.


Utöver detta får den sökande inte ha varit skatteresident i Spanien de senaste tio åren. Inte heller får inkomster från annat ”fast driftställe” i Spanien förekomma (annat än det som har utgjort grunden för ”Beckham-status”). Beträffande definitionen av ”fast driftställe” finns det en hel del praxis och det måste analyseras i varje enskilt fall för den som har andra inkomster i Spanien.


Förutom att få del av denna förmånliga skattemässiga behandling i Spanien måste den svenska skattesituationen bedömas. Oavsett skattebehandling i Spanien kan det nämligen vara så att skattskyldighet i Sverige fortsatt föreligger.


Skattelagstiftningen är inte samordnad mellan länderna annat än i de delar som omfattas av dubbelbeskattningsavtalet. I princip är det därför fullt möjligt att vara obegränsat skattskyldig i Sverige trots att man omfattas av de spanska Beckham-reglerna. Det är därför minst lika viktigt att göra en analys av den svenska skattesituationen inför en ansökan om ”Beckham-status”.


Under vissa förutsättningar kan man yrka att den s k ”ettårsregeln” tillämpas. Denna innebär att den skattskyldige – trots obegränsad skattskyldighet i Sverige - inte beskattas i Sverige för inkomst från arbete utomlands om vissa förutsättningar är uppfyllda. Den första förutsättningen är att man ska vistas i Spanien under minst ett år. Vid kortare vistelse utomlands – dock minst sex månader – beskattas inkomst från anställning inte i Sverige om beskattning sker i det aktuella landet. Emellertid bortfaller detta krav om anställningen uppgår till minst 12 månader, d v s i sådant fall krävs det inte att inkomsten ifråga beskattas i utlandet. Det finns en del praxis kring tillämpningen av ettårsregeln och av dessa framgår bl a att bolagets verksamhet ska ha krävt att anställningen utövas utomlands.


Vi hjälper löpande klienter med analys av såväl möjligheterna till ”Beckham-status” som fråga om skattskyldighet i Sverige och du är välkommen att kontakta oss för en konsultation.

0 kommentarer