Ska man betala skatt i Spanien eller i Sverige?På senare tid har vi fått många frågor om att ”skriva in sig” i Spanien skattemässigt. Det förefaller råda en viss osäkerhet om hur det går till att bli skattskyldig i Spanien och att ”skriva ut sig” ur Sverige skattemässigt.


Vad många inte tycks ha noterat är att de svenska och spanska reglerna om beskattningsrätt skiljer sig åt och de är i allt väsentligt inte samordnade. Huvudregeln i Spanien är att man är skyldig att deklarera och betala skatt här om man vistas där mer än sex månader under ett kalenderår. Dessa månader behöver inte vara sammanhängande utan det är den totala tiden under ett år som räknas. Det har ingen betydelse var man är folkbokförd.


I Sverige har folkbokföringen däremot stor betydelse för frågan om man är skattskyldig eller inte där. Så länge man är folkbokförd i Sverige presumeras skattskyldighet där. Det saknar betydelse om man också är skattskyldig i Spanien (eller något annat land). Reglerna för skattskyldighet är med andra ord inte samordnade och man kan vara skyldig att deklarera och betala skatt i bägge länderna. Avräkning av betald skatt kan göras via det svensk-spanska dubbelbeskattningsavtalet, men det görs inte per automatik utan man måste begära detta i särskild ordning.


Om man inte längre vill vara skyldig att deklarera och betala skatt i Sverige är en första åtgärd alltid att anmäla till Skatteverket att man är utflyttad. Men utöver folkbokföringen innehåller den svenska inkomstskattelagen ytterligare regler för bedömningen av skattskyldigheten i Sverige. En person som inte vistas stadigvarande i Sverige men som tidigare har varit bosatt i Sverige anses som obegränsat skattskyldig där om personen har ”väsentlig anknytning” dit. De omständigheter som används för att bedöma om ”väsentlig anknytning” föreligger är följande:


  • om personen är svensk medborgare

  • hur länge personen varit bosatt i Sverige

  • om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort

  • om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl

  • om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk

  • om personen har sin familj i Sverige

  • om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige

  • om personen är ekonomiskt engagerad genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige

  • om personen äger en fastighet i Sverige

  • liknande förhållanden


I första hand är det Skatteverket som avgör om ”väsentlig anknytning” föreligger baserat på en eller flera av dessa faktorer. I slutänden kan frågan prövas av domstol av den som är missnöjd med Skatteverkets beslut. Det finns åtskilliga avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen rörande samtliga dessa faktorer, som väger olika tungt vid bedömningen. Jag vill också flagga för möjligheten att begära förhandsbesked från Skatterättsnämnden om denna fråga så att man vet vad som gäller. Utrymmet här är för begränsat för att gå igenom praxis och villkoren för prövning av Skatterättsnämnden. Inte heller att redogöra för avräkningsregler och annat i det svensk-spanska dubbelbeskattningsavtalet. Om ni avser att flytta ut ur Sverige och bosätta er i Spanien rekommenderar jag starkt att ta kontakt med en rådgivare för att hantera er skattesituation.

Vi har hjälpt åtskilliga svenskar med dessa frågor genom åren och står givetvis till ert förfogande om ni vill ha hjälp med detta.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla